Có 1 kết quả:

ai lao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên nước ở bán đảo Đông dương, phía tây Việt Nam, bây giờ gọi là Lào quốc ( laos ).