Có 1 kết quả:

thành bảo

1/1

thành bảo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thành trì, thành quách

Một số bài thơ có sử dụng