Có 1 kết quả:

thành tường

1/1

thành tường

giản thể

Từ điển phổ thông

tường thành