Có 1 kết quả:

thành luỹ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung những bức tường cao và dày, đắp lên chống giặc.

Một số bài thơ có sử dụng