Có 1 kết quả:

thành thị

1/1

thành thị

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thành thị, thành phố

Một số bài thơ có sử dụng