Có 1 kết quả:

thành tường

1/1

thành tường

phồn thể

Từ điển phổ thông

tường thành

Một số bài thơ có sử dụng