Có 1 kết quả:

thành quan

1/1

thành quan

phồn thể

Từ điển phổ thông

vùng phía ngoài cổng thành

Một số bài thơ có sử dụng