Có 1 kết quả:

vực danh

1/1

vực danh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tên miền, tên vùng