Có 2 kết quả:

bì nghệbì nhị

1/2

bì nghệ

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bức tường thấp.

bì nhị

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tường thấp trên thành