Có 1 kết quả:

chấp phương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ chặt một phía, ý nói câu nệ, giữ vững ý riêng, biết một mà chẳng biết hai — Cây gậy nhỏ để chỉ huy.