Có 1 kết quả:

chấp ngưu nhĩ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nắm tai bò. Thời Xuân Thu, người minh chủ nắm tai bò cho người cắt lấy máu uống mà thề. Do đó, gọi minh chủ là “chấp ngưu nhĩ” 執牛耳. Sau phiếm chỉ người cầm đầu làm việc gì đó.