Có 1 kết quả:

chấp kiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ vững ý riêng, không chịu nghe ai.