Có 1 kết quả:

chấp tiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cầm roi, chỉ việc đánh xe ngựa.

Một số bài thơ có sử dụng