Có 1 kết quả:

bồi tu

1/1

bồi tu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bồi đắp đất cho các công trình đất để tu sửa

Một số bài thơ có sử dụng