Có 1 kết quả:

bồi dưỡng

1/1

bồi dưỡng

giản thể

Từ điển phổ thông

bồi dưỡng thêm