Có 1 kết quả:

bồi thổ

1/1

bồi thổ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đắp thêm đất