Có 1 kết quả:

bồi dục

1/1

bồi dục

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nuôi dưỡng, nuôi nấng