Có 1 kết quả:

bồi huấn

1/1

bồi huấn

giản thể

Từ điển phổ thông

huấn luyện, đào tạo