Có 1 kết quả:

cơ chỉ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. ☆Tương tự: “cơ chỉ” 基趾.