Có 1 kết quả:

cơ số

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Số từ 1 tới 9 (là nguồn gốc của những con số khác).
2. Số đếm (khác với số thứ tự).
3. Số dùng làm tiêu chuẩn tính toán.