Có 1 kết quả:

cơ ư

1/1

cơ ư

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bởi vì

Một số bài thơ có sử dụng