Có 1 kết quả:

cơ sở

1/1

cơ sở

giản thể

Từ điển phổ thông

1. cơ sở, nền tảng, căn bản
2. tổ chức