Có 1 kết quả:

cơ sở

1/1

cơ sở

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cơ sở, nền tảng, nền móng

Từ điển phổ thông

1. cơ sở, nền tảng, căn bản
2. tổ chức

Từ điển trích dẫn

1. Nền móng. ☆Tương tự: “cơ bản” 基本, “căn cơ” 根基. ◇Lịch Đạo Nguyên 酈道元: “Kim bi chi tả hữu, di dong thượng tồn, cơ sở do tại” 今碑之左右, 遺墉尚存, 基礎猶在 (Thủy kinh chú 水經注, Cừ thủy chú 渠水注).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nền nhà và tảng đá móng cột. Chỉ nền móng.