Có 1 kết quả:

đường đường chánh chánh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chữ trong Kinh Thư: “Đường đường chi trận, chánh chánh chi kì” 堂堂之陳, 正正之旗 nghĩa là trận quân to lớn, chỉnh tề. Sau dùng theo nghĩa quang minh chính đại.