Có 1 kết quả:

kiên cường

1/1

kiên cường

phồn thể

Từ điển phổ thông

kiên cường, gan dạ

Một số bài thơ có sử dụng