Có 1 kết quả:

đôi tích

1/1

đôi tích

giản thể

Từ điển phổ thông

tích luỹ