Có 1 kết quả:

đôi tích

1/1

đôi tích

phồn thể

Từ điển phổ thông

tích luỹ

Một số bài thơ có sử dụng