Có 1 kết quả:

nhân diệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mất đi, mai một đi.