Có 1 kết quả:

bảo luỹ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung tường thành đắp lên ngăn giặc.

Một số bài thơ có sử dụng