Có 1 kết quả:

kham khổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chịu đựng cực khổ.