Có 1 kết quả:

nghiêu sô

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người cắt cỏ. Bài Tụng Tây hồ phú của Nguyễn Huy Lượng có câu: » Gần xa cũng bờ cõi non sông một mối, tấm đan thành rung khắp lũ nghiêu sô « .