Có 1 kết quả:

nghiêu cù

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con đường vua Nghiêu đi, chỉ cảnh thái bình. Bài Tụng Tây hồ phú của Nguyễn Huy Lượng có câu: » Điệu ngâm nga nghe đứng giữa Nghiêu cù « .