Có 1 kết quả:

báo hiếu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đền đáp công ơn cha mẹ.