Có 1 kết quả:

báo biến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói cho biết việc gì xảy ra bất thường.