Có 1 kết quả:

báo đầu

1/1

báo đầu

phồn thể

Từ điển phổ thông

đầu báo, nhan đề tờ báo, tên tờ báo

Một số bài thơ có sử dụng