Có 1 kết quả:

trường hợp

1/1

trường hợp

phồn thể

Từ điển phổ thông

trường hợp, hoàn cảnh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái hoàn cảnh và cái cách sự việc xảy ra.

Một số bài thơ có sử dụng