Có 1 kết quả:

trường ốc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà cửa dùng làm nơi học tập cho học trò — Cũng chỉ nơi thi cử. Thơ Trần Tế Xương: » Được gần trường ốc vùng Nam định «.

Một số bài thơ có sử dụng