Có 1 kết quả:

trường sở

1/1

trường sở

phồn thể

Từ điển phổ thông

nơi, chỗ, địa điểm

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi chỗ.