Có 1 kết quả:

trường quy

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cách thức phép tắc phải tuân giữ ở nơi tih cử. Luật lệ của kì thi. Thơ Trần Tế Xương: » Tám khoa chưa khỏi phạm trường quy «.