Có 1 kết quả:

đổ tắc

1/1

đổ tắc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bế tắc, ngưng trệ