Có 1 kết quả:

khối tiền

1/1

khối tiền

phồn thể

Từ điển phổ thông

đồng tiền

Một số bài thơ có sử dụng