Có 1 kết quả:

đồ thán sinh dân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Làm cho nhân dân khốn khổ. § Cũng nói là “đồ thán sinh linh” 塗炭生靈.