Có 1 kết quả:

tắc chức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấp đầy phận sự mình. Làm cho qua việc.