Có 1 kết quả:

tắc trách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm cho qua việc, không hết lòng.

Một số bài thơ có sử dụng