Có 1 kết quả:

trần cấu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bụi bặm, đất cát dơ bẩn.
2. Thế tục, trần tục. ◇Trang Tử 莊子: “Vô vị hữu vị, hữu vị vô vị, nhi du hồ trần cấu chi ngoại” 無謂有謂, 有謂無謂, 而遊乎塵垢之外 (Tề Vật luận 齊物論) Không nói mà có nói; có nói mà không nói; dong chơi ở bên ngoài cõi tục.
3. Tỉ dụ sự vật hèn kém, dơ dáy.
4. Vấy bẩn, ô nhiễm.
5. Chỉ phiền não (thuật ngữ Phật giáo). ◇Tô Thức 蘇軾: “Cử túc động niệm giai trần cấu, nhi dĩ nga khuynh tác thiền luật” 舉足動念皆塵垢, 而以俄傾作禪律 (Tiểu triện "Bát-nhã tâm kinh" tán 小篆<般若心經>贊).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bụi và ghét. Chỉ sự nhơ bẩn. Đoạn trường tân thanh : » Dám đem trần cấu dự vào bố kinh «.

Một số bài thơ có sử dụng