Có 1 kết quả:

trần giới

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cõi đời. Như Trần gian 塵間. Thơ Tản Đà: » Non Đoài đã tới quê trần giới «.

Một số bài thơ có sử dụng