Có 1 kết quả:

trần luỵ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mối ràng buộc đau khổ ở đời. Truyện Phan Trần: » Còn trong trần luỵ biết ai công hầu «.

Một số bài thơ có sử dụng