Có 1 kết quả:

cảnh huống

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ hoàn cảnh và tình trạng.