Có 1 kết quả:

cảnh ngoại

1/1

cảnh ngoại

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngoài nước, ở nước ngoài

Một số bài thơ có sử dụng