Có 1 kết quả:

cảnh huống

1/1

cảnh huống

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hoàn cảnh, tình huống